แนวปฏิบัติสำหรับผู้วิจัยที่นำเสนอ
 กำหนดการ
 กลุ่มสาขาวิชาที่นำเสนอ
 • กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า : EE
 • กลุ่มวิศวกรรมอุตสาหการ : IE
 • กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล : ME
 • กลุ่มวิศวกรรมโยธา : CE
 • กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ : AR
 • กลุ่มวิจัยสถาบันและวิจัยในชั้นเรียน : RL
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ST
 ประเภทของการนำเสนอผลงาน
 • การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ด้วย Power point และใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 10 นาที ซักถาม 5 นาที
 • การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยการจัดทำโปสเตอร์ตามรูปแบบที่กำหนดและยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนดเพื่อนำเสนอผลงาน
 • บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 อัตราค่าลงทะเบียน
 • ค่าลงทะเบียน (รวมกระเป๋าและเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)
  (1) อาจารย์ บัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป
  - บทความที่ 1 : 2,500 บาท
  - บทความที่ 2 : 1,000 บาท
  - บทความที่ 3 ขึ้นไป : ไม่มีค่าลงทะเบียน
 • นักศึกษา
  - 1,500 บาท
 • สำหรับผู้ลงทะเบียนโดยไม่นำเสนอบทความ
  - 600 บาท
 วิธีชำระค่าลงทะเบียน
 • ผ่านเคาร์เตอร์เซอร์วิส 7 -11 ทุกสาขาทั่วประเทศ
 สถานที่จัดกิจกรรม
หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
199/19 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0